اولش مستم کرد بعدش کونمو فتح کرد 

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۲:۳۹
اولش مستم کرد بعدش کونمو فتح کرد 
6 آوريل 2008 ... پس فرمود تا پوست از گاوی با شاخ ها یش باز کردند و همچنان تازه ... معتصم را سه فتح برآمد که هر سه قدرت اسلام بود: اول فتح روم، دوم فتح ...... مست تنها, on اکتبر 2, 2009 at 9:54 ق. .... اولش خاك تو سر من كه يه وطن فروش فارسي چون افشين داشتم بعدشم خاك تو سر اونايي كه ادعاي بابك شناسي دارن و نميدونن بابك واسه چي ...
در هر خیابان گریه کردم گریه من را کرد شاید ببیند شوهر تو اشک هایم را حالا منم که پاک ... دارم تلو دارم تلو از نیستی مستم حالا «دکارت» مسخره ثابت کند هستم [Chorus]
Translates Farsi/Persian to Finglish/Pinglish. Contribute to ammont/finglify development by creating an account on GitHub.
دنبال کردن نشریه. نشان کردن شماره ...... گفت« :تمام فک و فامیل ودوست و آشنا همین سؤال رو ازم پرسیدن و همشون هم مثل شما اولش گفتن البته اگه فضولی نباشه!!!
ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﺨﻮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪﺵ ..... ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪﺩﻟﻴﻠﻲ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﭘﺮﺕ ﺷﻮﺩ, ﻣﻐﺰﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ ﺩﻗﺖ ﻋﻤﻠﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ . ...... ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻭﻟﺶ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ...... ﻳﮑﻢ :ﺍﺯ ﺗﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ؛ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﻲﺭﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩﻡ ,ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻮﻧﻢ ﺗﻠﻨﺒﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ...
6 سپتامبر 2012 ... (اکثر قهرمانا از زمین های خاکی شروع کردن !) . . . خوابیدم.!!! سره کلاس ... پـَـ نـَـ پـَـ گذاشتیم شارژ بشه آخه گفتن اولش که میخواین. شارژ کنین چند ساعت ...
24 ژوئن 2015 ... کرد. کرده. سه. کتاب. ماه. پیوند. بیرون. اگر. بوده. نفر. گروه. دوره. مربوط. چند. فروش. انجام ...... فتح. پیامبر. الدین. یزد. محکوم. ستاد. دانشجویی. پرسپولیس. بتواند. گفتم ...... بعدش. مختص. وهرزش. سرداران. ادارهٔ. پلنگ. پرهیز. پیوندی. بوده. مزدا .... مست. ویتنام. اینکار. پروندههای. مستر. پیشرفتهای. مینمایند. جنجالی. ستم.
24 ژانويه 2018 ... کرد. بانو دائم درباره این بالکن حرف می. زد. از وقتی که پدر و مادرم خانه ...... شما حتی به خدا اعتقاد ندارین بعدش به یه آخوند رای می. دین؟ ...... خوای فاتحانت را فتح کنی، مجبوری دروغ ...... گردد سر حرف اولش: ...... برند، پستانم را می گیرند، به کونم و ...... خوش مست کننده، الیۀ ظریف روی درختان که عالمت برگ جدید است، پرنده.
ﺧﺮاﻓﺎت. ﻣﻐﺰش را ﭘﺮ ﻣﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ... ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ... اﮐﻨﻮن دﻧﺒﺎﻟﻪ. دار روزﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ. ﺳﻮﺧﺖ. و ﭘﺸﺖ ﻗﻠﻌﻪ، دود ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﮐﻢ ..... درد و ﺑﻌﺪش ﺗﻤﻮم ...... ﺴﺘﺎد و ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎي ﻟﺨﺘﺶ را ﻧﻤﯽ ...... ﺗﺮه، ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ اوﻟﺶ ﮔﻨﺪه ...... ﮐﺮدم، ﮐﻮﻧﻢ رو روي اﺳﺐ ﭼﺎﻗﻢ ﻣﯽ ...... ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ اﺳﺘﻨﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽ.

خوش آمدید

بستن